Odbory - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Odbory

Pre záujemcov > Denné štúdium

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Humenné ponúka absolventom základných škôl tieto odbory:

  • 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  • 7661 M - sociálno-výchovný pracovník


Každý odbor je  akreditovaný, štvorročný a ukončený maturitnou skúškou podľa platnej legislatívy.  Po získaní maturitného vysvedčania sú žiaci plne kvalifikovaní a spôsobilí na výkon práce v danom odbore, ale sú aj plne pripravení na štúdium na vysokej škole.7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma výchovy a vzdelávania:
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdiumL
nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelane
ISCED 3A
Možnosti uplatnenia absolventa:
v pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole
vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí
pomocní učitelia v materskej škole
pedagogickí pracovníci v školách, centrách voľného času
súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti
vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže
7661 M - sociálno-výchovný pracovník
Dĺžka štúdia:
4 roky
Forma výchovy a vzdelávania:
denné štúdium pre absolventov základných škôl
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdiumL
nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné vzdelane
ISCED 3A
Možnosti uplatnenia absolventa:
poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah