Prijímacie konanie - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Prijímacie konanie

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium
Informácie k pomaturitnému štúdiu

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť tri odbory pomaturitného štúdia, t.j.:

  • 6851 N - sociálno-právna činnosť,

  • 7518 Q - špeciálna pedagogika,

  • 7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.V prípade záujmu o viac odborov je potrebné zaslať na každý odbor prihlášku samostatne. Informácie o odboroch sú tu.


Prihlášky na pomaturitné štúdium  musia byť potvrdené lekárom a musia byť k nim priložené overené kópie maturitného vysvedčenia.

Riadne, správne a čítateľné vyplnené prihlášky na štúdium môžete posielať
do konca mája 2019 na adresu:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné


Po prijatí prihlášok budete písomne pozvaní na talentové skúšky (odbor 7649 N) alebo budete informovaní o prijatí/neprijatí (odbory 7518 Q a 6851 N).

Otvorenie všetkých odborov je podmienené záujmom, tzn. počtom prijatých prihlášok na daný odbor.

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah