Rodičovské združenie a rada - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Rodičovské združenie a rada

O škole
ŠTATÚT RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
pri Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG,
Lesná 909/28, 066 01 Humenné

Článok 1
Postavenie rodičovského združenia
Rodičovské združenie pri Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii EBG, Lesná 909/28, 066 01 Humenné, (ďalej RZ) je dobrovoľné združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy.

Rodičovské združenie (RZ) spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov  na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami. Rešpektuje požiadavky vedenia školy, dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

RZ sa riadi zásadou delegovania právomoci. Štrukturálne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných a priamych volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
RZ je zriadené na dobu neurčitú.
(prečítať viac)

Členovia Rodičovskej rady v šk. r. 2018/2019
Predseda:Račková Andrea
Tajomník:Mgr. Dana Andrejčáková
Hospodár:Zlatica Žulčáková


Predsedsa revíznej komisie:Dušana Lojová
Členovia revíznej komisie:JUDr. Slávka Levická
PaedDr. Silvia Vasková


Členovia rodičovskej rady:
Dušana Lojová
PaedDr. Vasková Silvia
Mgr. Andrejčáková Dana
JUDr. Levická Slávka
Obeidová Fatima
Račková Andrea
Zvalčáková Kormuciková Lucia
Žulčáková Zlatica


Koordinátorka:PhDr. Jana Vasilcová

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah